026_32742570
تغییر کلمه عبور


چطور کلمه عبور مان را تغییر بدهیم؟


برای تغییر کلمه عبور تان به پنل کاربری خود رفته و با استفاده از گزینه تغییر کلمه عبور موجود در پنل کاربری کلمه عبور خود را تغییر دهید.توصیه مهم:


توصیه می شود در بازه های زمانی مختلف نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.